רחוב ח'  -השיירה

קישור לתמונת הבית והרחוב : לרשום שם רחוב מדוייק ומספר בית > 

 http://www.zoomap.co.il/search.asp?citiesText=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94   

מפה >המפה     

 רשימת המשפחות > לפי מספרי  הבתים

  עלי כהן > ליד ביתו במס.17   

תוספות והערות > של איתן הלפרין   

 אופנוע ברחוב > מאת עלי כהן

מפה >    

 

 

רשימת המשפחות לפי מספרי הבתים : 

 

 

 

עלי כהן ליד ביתו ברחוב ח' 17 > 

 

תוספות והערות של איתן הלפרין > 

 

 

אופנוע ברחוב ח' מאת עלי כהן >