Get Adobe Flash player

אשר רון: שרה והגר / שנאה צרובה

"ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השיחים"(בר'  כ"א 15)

אלוהים עשה לי צחוק , כל השומע לי יצחק .

על עצמה היא מלגלגת

את יצחק סוף סוף יולדת .

שרה אמנו , לא נרדמת

לעתיד יצחק , מאד דואגת .

אברהם  בן מאה , שמחה רבה 

אבל , צרה צרורה עם השפחה

מי יזכה בירושה  ?

 

שרה , על אברהם פוקדת

גרונה יורה עשן ואש .

הגר ובנה , אני דורשת :

מהאוהל לגרש !

 

נדדה שנתו בלילה , לבסוף הסכים

עלוב נראה וחלשלוש , אל מול קנאת נשים .  

הכין מעט צידה לדרך , עם בוקר הוא השכים

להגר וישמעאל נתן : לחם , חמת מים , נפרד ללא מילים .

 

מה עבר בראש , שלה שלו , אף פעם לא נדע   

למדבר עם אור ראשון , הגר גורשה עם  בנה .

במדבר איבדה הדרך , ממעל שמש מלהטת

עליהם לא מרחמת , "ויכלו המים מן החמת" .

 

תחת שיח מחסה , חיפשה מגן לבן

כל כולה עצבות וצער , עליו מי יגונן .

ותשב הרחק מנגד , כמטחווי הקשת 

למען לא תראה במות הנער

"ותשא קולה ותבך" .

 

שמע האל את קול הנער , ואת תפילת האם

הבין אבינו בשמים , חייב הוא לרחם . 

שלח מלאך מהשמים

הראה לאם , באר עם מים .

ותשקה את פי הנער ...

תודה , השמיע קול ,

הד קרא מהמדבר :

תהיה לגוי גדול ...  

 

הצריבה מאד קשה , הגרוש , ההשפלה

השמש הלוהטת , הכל ממעל ראתה

ובבית משפט של מעלה היא לעד תהיה עדה .

ללא מים , ללא צל , נולדו מתוך ההשפלה :

האיבה , הנקמה ...

 

מאותם ימים קשים

צאצאיו של ישמעאל

עד לנצח נצחים

נוטרים טינה לישראל  .

 

בישראל הרבה תמימים

עד עתה לא מבינים :

שנאה צרובה זה גחלים

כל עוד יש שמש , לוחשים

מספיק קצת רוח , בוערים

אש משתוללת בשדה קוצים .

 

                                       אשר רון (בחמוצקי)

 

http://www.tali-virtualmidrash.org.il/Art.aspx?art=10

 

 "מלחמת אחים" 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries