Get Adobe Flash player

אבישי ברק-העברה מצבי אמיר:מסיפורי קרית חשמל

 

בסיור האחרון,  לתולדות הקריה שהעמותה לתולדות חיפה, שהדרכתי השתתף גם מורה דרך שעומד בקשרים עם מורי דרך אחרים, קיבלתי תגובה ממורה דרך בשם אמיר טל מחדרה שסבו ואביו היו בין ראשוני מתיישבי קרית-חשמל.

 

 מאת צבי אמיר

הדפים מסיפורי קרית חשמל:

מספר-1

מספר-2

מספר-3

מספר-4

מספר-5

מספר-6

מספר-7