Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס.273-ניצולי השואה "נסתיר פליטים כמו שהסתירו אותנו

כותרות בזוית אחרת מס.274-ניצולי השואה "נסתיר פליטים כמו שהסתירו אותנו

זו חובתנו האנושית לא למדנו כלום מהשואה?"

זו היא זעקתם

של ניצולי השואה.

זו היא בקשתם

בסוף המסע.

בטלו והסירו

המגבלות  והחוקים.

הצילו הנפשות

החפצות חיים.

זכרו והפנימו את

העלית  שבחובה

עשו זאת למען

ניצולי השואה.

כתב יוסי וולך

23.01.2018