Get Adobe Flash player

כותרת בזוית אחרת מס.265 -69 שנים לעצמאות ישראל

 ישראל נולדה מתוך אפר השואה

ישראל היא אומה שאין להשוותה.

חזון ישראל הוא מיוחד וייחודי

לשמש בית ומעוז לעם היהודי.

ישראל חרטה על דיגלה בגדול

ששנית מצדה יותר לא תיפול.

69 שנות עצמאותה הם התגלות

החופנים בקרבה אלפיים  שנות גלות.

ישראל היא האמונה  לכל יהודי

"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".

69 שנים הם ראשית הפריחה

לעץ החיים הנקרא מדינה.

טובי בניה ובנותיה מסרו את נפשם

כדי שתתחדש המכורה ויפרח פה עם.

זה לא דבר ברור ומובן

של שירה מחייכת

"שפתאום קם אדם

ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת".

הליכה לא פשוטה בתוכן ובמהות

שבסופה מדינה שבסופה עצמאות.

ב69 שנות קיומה  

ישראל יוזמת ישראל בונה

ישראל מפתחת ושומרת על קיומה,

ולמרות המחלוקות והדעות

ישראל לנצח עד סוף הדורות.

והעם הזה החי פה היום

"לכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום"

כי השלום בכוחו להגשים את האימרה

"לא יישא גוי אל גוי חרב

ולא ידעו עוד מלחמה".

חג עצמאות שמח ישראל

כתב יוסי וולך

01.05.2017