Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס.259-חומות של תקוה

 דבריו של דורון אלמוג

בקולו המרשים והענוג

חייבים לשמש לפה

לשילובו של השונה.

חברה שלא בוחרת

את דרך התיקון

סוללת לעצמה

את דרך הסיכון.

חברה שלא נותנת

לשינוי  המחשה

סופה שתהפוך

לחוליה החלשה.

חברה הממשיכה

בשגרת האתמול

סופה להתפורר

בתוך ים של חול.

חברה המיישמת

חוסן , שוויון

ומחשבה ליברלית

לעולם לא תיכשל

בחזרה הגנרלית.

דורון אלמוג

בנאום דבריו

פרץ את הדרך

לערן, וחבריו.

פרץ את הדרך

לעשיית אמת

ולקידומה של

מדינת ישראל

לחברת מופת.

כתב יוסי וולך

13.05.2016