Get Adobe Flash player

גייזי : שובר שתיקה הראשון הוא הרב משה (חיים) שפירא

 הרב משה חיים שפירא:

אם הרב משה  שפירא אשר עמד בראש הציונות הדתית  היה חוזר (לצורך המשל בלבד)להנהיג את מפלגתו כפי שעשה מאז היווסדה ב-1956 ועד יום מותו ב-1970 הייתי ראשון המצביעים והתומכים        במפד"ל לגלגוליה  !!! עוד בטרם ייסוד המפד"ל היה משה שפירא מראשי הציונות הדתית ושותף לכל ממשלות ישראל מאז הקמתה.  בשנת 1957 הסוטה משה דואק גלגל רימון לשולחן הממשלה בכנסת ממנו נפצע גם הרב משה שפירא. לאחר החלמתו וחזרתו לפעילות , שינה את שמול- משה חיים שפירא.  שפירא היה יהודי לאומי שחינך להזדהות חיובית עם ערכי הייהדות והשאיפות הלאומיות, ובאותה המידה כיבד את הזכויות והשאיפות של ערביי הארץ. שפירא תמך במימושזכות השיבה ל-מאה אלף פליטים פלסטינים לאחר תום המלחמה ב-49 הוא היה הראשון בממשלת בן גוריון אשר התריע בשנת 1948, על "מעשים  חריגים"(המונח שהיה מקובל לפשעי מלחמה) שמבצעים כוחות צהל נגד אוכלוסייה אזרחית,הוא עמד בראש ועדת חקירה ממשלתית אשר חקרה, ואת ממצאיה הביא לממשלה שהחליטה  מיד לגנוז את המידע ומסקנותיה ....... טיפה מכך אפשר למצוא בכתבי בן גוריון, אשר כידוע לא היה פוסט ציוניו לא מ"ההיסטוריונים החדשים" אבל בכתביו הוא מתאר  את הידיעות שהגיעו אליו איך פלוגה מהחטיבה שליצחק שדה נכנסה לכפר דווימה שבמורדות הר חברון , אשר נכבש ללא קרב וערכה טבח נורא ומעשי אונס באוכלוסיה האזרחית, בני מהרשק, אלון וגלילי נשלחו ע"י בן גוריון לבדוק , חזרו ואישרו אך טענו כי "אלמנטים"מן  האצל שהצטרפו לפלוגה הם האשמים........חחחחח.    ובמקרה אחר מתאר בן גוריון איך יחידת סיור שיצאה מדנגור בדרום רצחה קבוצת בדואים ואת הגמלים שלהם והשאירה רק בדואית צעירה אשר הובאה למחנה כשפחת מין. (זה לא סיפור שלי  זה של בן גוריון !   ג. )               שפירא מזכיר מהוועדה את עדותו של יוסף וויץ שאישר שהיה בראש ועדת טרנספר שסימנה את הכפרים שיש לסלק, בן גוריון אישר והצבא ביצע...  מעשים מן הסוג הזה קוממו את משה שפירא, הוא גם התנגד ליוזמה לצאת לכיבושים בששת הימים,הוא התנגד לצאת ליוזמה התקפית ברמת הגולן, הוא התנגד להחלת החוק הישראלי בגדה המערבית וכך הצהיר כי הסדר בעתיד יחייב ויתורים טריטוריאלים.    (מה זה שמאלן ושובר שתיקה ראשון שבראשונים.)

המטמורפוזה של הציונות הלאומית הדתית:

הציונות הלאומית הדתית בראשות משה  שפירא ביטאה רוח יהודית מתקדמת של אהבת אדם וכבוד לזולת ,רוח של שלום וצדק על פי  מורשת נביאי ישראל, שנתנו לעולם את תורת המוסר האוניברסלי. לאחר מלחמת ששת הימים: הכיבוש, שכרון הכוח המגלומניה והקנאות יצרו תהליך שינוי  במפד"ל שינוי של מהפכה בה לא ניתן לזהות מאום מן המפד"ל הלאומית ההומנית,אשר לבשה צורה של לאומנות חשוכה וקנאות  משיחית קיצונית פתולוגית.

גייזי